0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

شفت الاینمنت فاکتور رسمی یا فاکتور شرکتی

شفت الاینمنت فاکتور رسمی (Shaft Alignment) یا ناهم راستایی بین دو ماشین مجاور بعد از انبالانسی دومین عیب رایج و علت ایجاد ارتعاش غیر مجاز در ماشین الات است. هدف از هم محوری شفت ها هم راستا نمودن خطوط موازی انها با یکدیگر در زمان چرخش است این امر به موجب حداقل رسانیدن کجی در کوپلینگ و خمش نامطلوب شفت ها خواهد شد.