0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

گشتاورسنج (Torque Meter) دستگاهی است که برای سنجش میزان گشتاور استفاده می شود. گشتاور از مهم ترین پارامترهایی است که اندازه گیری آن در انواع موتورهای الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است. گشتاور یا ترك (Turaqe) عبارتست از حاصلضرب برداری نیروی وارد بر یك جسم از نقطه اثر نیرو تا نقطه ای كه جسم بر اثر همین نیرو شروع به دوران می كند. به بیان ساده تر گشتاور، نیرو و انرژی لازم برای گرداندن یك شی است. واحدهای گشتاور عبارتند از نیوتن بر متر و كیلوگرم بر سانتی متر و فوت بر پوند.