0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

کلرسنج (Chlorine Meter) برای سنجش میزان کلر آزاد و کلر total در آب استفاده می شود. با توجه به اینکه کلر زدن یکی از عمومی ترین روش های گندزدایی آب است و باعث نابودی میکروب های آن می شود از طرفی می تواند خطرناک هم باشد. به همین دلیل است که کلر را توسط chlorine meter اندازه گیری می کنند. کلر سنج به دو صورت دیجیتال و یا کیت رنگ سنجی وجود دارد. در روش دیجیتال می بایست معرف (قرص کلر) را داخل نمونه انداخته و بعد از حل شدن قرص در آب، توسط دستگاه انازه گیری می شود و اما در روش کیت بعد از حل سدن قرص در آب، رنگ بوجود آمده را با طیف رنگی شاهد قیاس و عدد را قرائت می کنید.