0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

کدورت سنج (Turbidity Meter) دستگاهی است که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری می کند. کدورت معياری برای برنامه های تهيه، تأمين و توزيع آب آشاميدنی است، پديده ای است كه ميزان زلال بودن يا شفافيت آب را مشخص می كند. هنگامی كه پراكندگی ايجاد شده ناشی از حضور مواد معلق در نمونه باشد (نه ناشی از رنگ و …)، كدورت مقدار واقعی خود را نشان می دهد. از آنجا كه جذب و تفرق نور تحت تأثير اندازه و خواص سطحی مواد معلق قرار می گيرد، كدورت يك اندازه گيری كمی مستقيم از ذرات معلق جامد نمی تواند به حساب آيد.