0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

زبری سنج فاکتور رسمی و یا فاکتور شرکتی

زبری سنج فاکتور رسمی (Roughness Meter) دستگاهی است که میزان زبری یک جسم را می توان با آن تعیین کرد. زبری میزانی برای تعیین بافت سطح است و با تعیین میزان تغییرات عمودی بر سطح نسبت به سطح صاف واقعی تعیین می شود. در صورتی که این تغییرات زیاد باشد سطح زبر و در صورت کم بودن نرم است. این کمیت رول مهمی در تعیین اثر متقابل اشیاء با هم داشته و با دانستن آن بسیاری رفتارهای اجزاء مکانیکی قابل پیش‏‎بینی خواهد بود.